Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku, w drodze uchwały, wprowadziła Regulamin przyznawania jednorazowej zapomogi w związku z przejściem na emeryturę.

Regulamin przyznawania zapomogi emerytalnej

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Kwota zapomogi w 2024 roku wynosi 500 zł. Od kwoty tej należy opłacić podatek według obowiązujących zasad.

Wniosek wraz załącznikami należy składać w biurze Izby.

Wniosek o przyznanie zapomogi emerytalnej.

Do wniosku  należy dołączyć decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego, zaświadczenie o opłacaniu składek oraz arkusz aktualizacyjny danych osobowych (części: A, F, H)

Część A

Część F

Część H