Informacja

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu wysyła do swoich Członków niewywiązujących się z obowiązku opłacania składek członkowskich upomnienia. Informujemy, że w przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, także w przypadku nieodebrania korespondencji, zostanie wszczęte postępowanie w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Tekst jednolity uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Wysokość składki członkowskiej w 2022 roku

Informujemy, że w przypadku osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej w ramach działalności gospodarczej od miesiąca lutego 2022 roku wysokość składki się zmieniła i wynosi 46,66 zł. Za miesiąc styczeń 2022 roku wysokość składki wynosi 42,42 zł

W przypadku zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, jak również w przypadku gdy nie prowadzi działalności gospodarczej, a zawód wykonuje wyłącznie na podstawie umowy zlecenia; również pracujące emerytki i rencistki to wysokość składki członkowskiej wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego (czyli wynagrodzenia brutto).

Wysokość składki dla indywidualnych praktyk (działalność gospodarcza) za lata poprzednie:

Z opłacania składki członkowskiej zwolnione są pielęgniarki i położne:

To trzeba wiedzieć:

Składkę członkowską należy wpłacać na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; numer konta:

14 1160 2202 0000 0003 5977 7432

Bank Millennium

(w tytule przelewu proszę o wpisanie numeru prawa wykonywania zawodu i okresu jakiego dotyczy wpłata, to ułatwi nam prawidłowe księgowanie w przypadku zbieżności imienia i nazwiska lub gdy wpłata jest dokonywana z konta innej osoby).

Składkę członkowską należy naliczać z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest najwyższa;

Składki członkowskie należy płacić regularnie co miesiąc;

Każda pielęgniarka, która posiada prawo wykonywania zawodu i jest wpisana do rejestru pielęgniarek i położnych ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Samorządu. Określa to art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038).
Art. 11. 2. Członkowie samorządu są obowiązani:

Jak dokumentować okresy zwolnień ze składek

Oświadczenie, zaświadczenie od jakiego momentu liczyć okres zwolnienia ze składek? >>>

 

Czy można nie przynależeć do samorządu?

W polskim systemie prawa przynależność do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest obowiązkowa. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038). Obowiązek członkostwa w samorządzie zawodowym określono w art. 2 w ust. 3.

Art. 2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.
4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:
1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej „Naczelną Izbą”;
2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych, zwane dalej „okręgowymi izbami”.

Egzekucja zaległych składek

Zgodnie z Art 92. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Jakie są korzyści z regularnego opłacania składek

Oprócz przedstawionego wyżej obowiązku przynależności i opłacania składek pielęgniarki i położne mają swoje nie małe prawa.
Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;
2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.
Pielęgniarki i położne, które regularnie i nieprzerwalnie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Ponad to pielęgniarki i położne oraz ich rodziny, które znajdą się w trudnej sytuacji losowej mogą skorzystać z pomocy socjalnej.