Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Informacja

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu wysyła do swoich Członków niewywiązujących się z obowiązku opłacania składek członkowskich upomnienia. Informujemy, że w przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, także w przypadku nieodebrania korespondencji, zostanie wszczęte postępowanie w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Tekst jednolity uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 

Wysokość składki członkowskiej w 2024 roku

Informujemy, że w przypadku osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej w ramach działalności gospodarczej od miesiąca lutego 2024 roku wysokość składki się zmieniła i wynosi 58,26 zł. Za miesiąc styczeń 2024 roku wysokość składki wynosi 52,24  zł

W przypadku zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, jak również w przypadku gdy nie prowadzi działalności gospodarczej, a zawód wykonuje wyłącznie na podstawie umowy zlecenia; również pracujące emerytki i rencistki to wysokość składki członkowskiej wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego (czyli wynagrodzenia brutto).

 

Wysokość składki dla indywidualnych praktyk (działalność gospodarcza) za lata poprzednie:

 • 2024 r. – styczeń 52,24 zł, luty-grudzień 58,26 zł; cały rok 693,10 zł
 • 2023 r. – styczeń 46,66 zł, luty-grudzień 52,24 zł; cały rok 621,30 zł
 • 2022 r. – styczeń 42,42 zł, luty-grudzień 46,66 zł; cały rok 555,68 zł
 • 2021 r. – styczeń 40,26 zł, luty-grudzień 42,42 zł; cały rok 506,88 zł
 • 2020 r. – styczeń 38,03 zł, luty-grudzień 40,26 zł; cały rok 480,89 zł
 • 2019 r. – styczeń 35,55 zł, luty-grudzień 38,03 zł; cały rok 453,88 zł
 • 2018 r. – styczeń 33,03 zł, luty-grudzień 35,55 zł; cały rok 424,08 zł
 • 2017 r. – styczeń 32,10 zł, luty-grudzień 33,03 zł; cały rok 395,43 zł
 • 2016 r. – styczeń 41,00 zł, luty-grudzień 32,10 zł; cały rok 394,10 zł
 • 2015 r. – styczeń 40,00 zł, luty-grudzień 41,00 zł; cały rok 491,00 zł
 • 2014 r. – styczeń 38,75 zł, luty-grudzień 40,00 zł; cały rok 478,75 zł
 • 2013 r. – styczeń 37,70 zł, luty-grudzień 38,75 zł; cały rok 463,95 zł
 • 2012 r. – styczeń 18,00 zł, luty-grudzień 37,70 zł; cały rok 432,70 zł

 

Z opłacania składki członkowskiej zwolnione są pielęgniarki i położne:

 • niepracujące emerytki, rencistki i pobierający świadczenia przedemerytalne;
 • bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
 • które, zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie, której są członkiem;
 • wykonujące zawód w formie wolontariatu;
 • przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;
 • pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;
 • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu.

 

To trzeba wiedzieć:

Składkę członkowską należy wpłacać na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; numer konta:

14 1160 2202 0000 0003 5977 7432

Bank Millennium

(w tytule przelewu proszę o wpisanie numeru prawa wykonywania zawodu i okresu jakiego dotyczy wpłata, to ułatwi nam prawidłowe księgowanie w przypadku zbieżności imienia i nazwiska lub gdy wpłata jest dokonywana z konta innej osoby).

Składkę członkowską należy naliczać z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest najwyższa;

Składki członkowskie należy płacić regularnie co miesiąc;

Każda pielęgniarka, która posiada prawo wykonywania zawodu i jest wpisana do rejestru pielęgniarek i położnych ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Samorządu. Określa to art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038).
Art. 11. 2. Członkowie samorządu są obowiązani:

 • 1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • 2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
 • 3) przestrzegać uchwał organów izb;
 • 4) regularnie opłacać składkę członkowską;
 • 5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

 

Jak dokumentować okresy zwolnień ze składek

Oświadczenie, zaświadczenie od jakiego momentu liczyć okres zwolnienia ze składek? >>>

 

Czy można nie przynależeć do samorządu?

W polskim systemie prawa przynależność do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest obowiązkowa. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038). Obowiązek członkostwa w samorządzie zawodowym określono w art. 2 w ust. 3.

Art. 2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.
4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:
1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej „Naczelną Izbą”;
2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych, zwane dalej „okręgowymi izbami”.

 

Egzekucja zaległych składek

Zgodnie z Art 92. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Jakie są korzyści z regularnego opłacania składek

Oprócz przedstawionego wyżej obowiązku przynależności i opłacania składek pielęgniarki i położne mają swoje nie małe prawa.
Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;
2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.
Pielęgniarki i położne, które regularnie i nieprzerwalnie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Ponad to pielęgniarki i położne oraz ich rodziny, które znajdą się w trudnej sytuacji losowej mogą skorzystać z pomocy socjalnej4