Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wykonujące zawód są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych:

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.


Druki do pobrania:

Arkusz aktualizacyjny:

Aby w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych zaktualizować dane należy wypełnić wybrane części arkusza aktualizacyjnego, których dotyczą zmiany oraz zawsze część A +H

Wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych:

Wykreślenie z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych:

Dodatki:


Aktualizacji danych należy dokonać dostarczając arkusz zgłoszeniowy-aktualizacyjny oraz dokumenty poświadczające zmianę tj. :

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów aktualizacja nie zostanie dokonana.