Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Treść Uchwały nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Wyciąg z uchwały:

Tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka organu izby lub członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

1. Izba zwraca koszty podróży i inne uzasadnione wydatki członkom organu izby wykonującym czynności na rzecz izby lub jej organów.

2. Z tytułu podróży krajowej przysługują:

1) diety;
2) zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych odpowiednio do uzasadnionych potrzeb;
3) ryczałt za nocleg;
4) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji.

3. Rozliczenia kosztów podróży krajowej dokonuje się na druku (DOC PDF).

4. Zwrot kosztów podroży krajowej członkowi organu obejmuje cenę biletu (bilet lub faktura muszą być dołączone)

5. W przypadku podróży pojazdem własnym (samochodem) zwrot kosztów podróży wynosi iloczyn przejechanych kilometrów i stawki tzw. kilometrówki (liczba kilometrów x 0,8358 zł). Wraz z rozliczeniem kosztów podróży pojazdem należy przekazać kserokopię dowodu rejestracyjnego, na której uwidoczniona jest seria i numer dowodu rejestracyjnego, marka pojazdu, pojemność silnika, numer rejestracyjny pojazdu oraz kserokopię prawa jazdy kategorii uprawniającej do kierowania danym pojazdem. Pojazd, którym członek organu izby odbywa podróż w celach związanych z działalnością izby powinien stanowić jego własność, współwłasność lub znajdować się w jego użytkowaniu za zgodą właściciela. Tym samym członek organu izby oświadcza, że pojazd posiada ważny przegląd techniczny oraz że została wykupiona polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, ważna w dniu/dniach podróży, a on sam posiada ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Izba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe lub spowodowane w związku z używaniem przez członka organu izby pojazdu do celów związanych z wykonywaniem czynności na jej rzecz. Członek organu izby zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacji, zabezpieczenia i ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pojazdu. Członek organu izby udający się w podróż pojazdem rozliczając koszty podróży składa dokument (DOC PDF) ewidencji przebiegu pojazdu. Podstawą do ustalenia liczby przejechanych kilometrów zgodnie z umówioną trasą jest najkrótsza trasa wskazana w serwisie internetowym Google Maps (https://www.google.pl/maps?source=tldso).

6. Rozliczenia kosztów podróży członek samorządu zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

  

Rozliczenie kosztów za przejazd środkami komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj) następuje na podstawie poniższego dokumentu


  

Rozliczenie kosztów za przejazd środkami komunikacji publicznej (autobus, pociąg) następuje na podstawie poniższego dokumentu


Rozliczenie kosztów za przejazd samochodem prywatnym następuje na podstawie poniższych dokumentów