Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Co to jest integracja i interoperacyjność systemów informatyki medycznej?

Integracja systemów informatyki medycznej to proces łączenia różnych systemów informatycznych używanych w obszarze opieki zdrowotnej w celu zapewnienia płynności przepływu informacji między nimi. Integracja ta umożliwia wymianę danych medycznych, takich jak wyniki badań, historie chorób, recepty, między różnymi systemami, co znacznie usprawnia procesy zarządzania opieką zdrowotną. Dzięki integracji systemów informatycznych możliwe jest również tworzenie spójnych raportów i analiz, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej.

Interoperacyjność systemów informatyki medycznej to zdolność różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w dziedzinie medycyny do współpracy, komunikacji i wymiany danych. Oznacza to, że różne systemy mogą łatwo i skutecznie przekazywać informacje między sobą, bez potrzeby konieczności powtarzania wprowadzanych danych lub manualnego przepisywania informacji.
Interoperacyjność jest niezwykle istotna w medycynie, ponieważ umożliwia dostęp do pełnych, aktualnych i dokładnych informacji o pacjentach dla różnych dostawców opieki zdrowotnej. W wyniku tego lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inni pracownicy służby zdrowia mogą mieć pełny obraz stanu zdrowia pacjenta, co przekłada się na lepszą jakość opieki, szybsze podejmowanie decyzji i większą efektywność procesów medycznych.
Interoperacyjność systemów informatyki medycznej może być realizowana poprzez standardy komunikacyjne, takie jak HL7 (Health Level Seven) czy DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), które określają formaty danych i protokoły komunikacji między systemami. Ponadto, tworzenie interfejsów programistycznych (API) pozwala na integrację różnych systemów i umożliwia wymianę informacji w sposób zautomatyzowany i bezproblemowy.
W efekcie, interoperacyjność systemów informatyki medycznej pozwala na bardziej spójne i skoordynowane zarządzanie informacjami o pacjentach, co wpływa na poprawę efektywności, bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej.

Zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM)

Czym jest SIM?

Zgodnie z art. 10 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia: SIM jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców.

Zgodnie zaś z art. 11 ust. 3 ww. ustawy: Usługodawca przekazuje do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia. Dane te są udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

Tłumacząc powyższe zapisy na przystępny język: podmiot medyczny przekazuje do SIM informacje zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej prowadzonej w formie papierowej tak, aby inne podmioty medyczne mogły mieć, w określonych sytuacjach — niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia — do nich dostęp.

W ramach SIM są przetwarzane dane, w tym dane osobowe oraz jednostkowe dane medyczne, w celu m.in.: wymiany pomiędzy podmiotami medycznymi danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia oraz wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotami medycznymi, oraz pobrania danych w celu prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne (art. 12 ust. 1 pkt 9 i 10 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). (https://www.ktzr.pl)

Kto zatem ma dostęp do powyższych informacji zawartych w SIM?

  1. pracownik medyczny, który wytworzył elektroniczną dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe lub jednostkowe dane medyczne pacjenta,
  2. pracownik medyczny wykonujący zawód w podmiocie medycznym (np. szpital, przychodnia), u którego została wytworzona elektroniczna dokumentacja medyczna zawierająca dane osobowe lub jednostkowe dane medyczne pacjenta, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu w tymże podmiocie medycznym, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia,
  3. lekarz, pielęgniarka lub położna udzielająca pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  4. każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta,

a w innych przypadkach — udostępnienie danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego podmiotu medycznego, lub z SIM następuje za zgodą pacjenta, lub jego przedstawiciela ustawowego. Wyrażając zgodę, pacjent wskazuje zakres czasowy i przedmiotowy dostępu do tych danych.

Pacjent może upoważnić lekarza, pielęgniarkę lub podmiot medyczny do dostępu do swoich danych medycznych w pełnym, lub ograniczonym zakresie:

Zgoda pacjenta może być uzyskana poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), a w przypadku, gdy pacjenta takiego konta nie posiada (przykładem są tutaj osoby starsze) podmiot leczniczy (POZ) jest uprawniony do aktywacji takiego konta.

Analizując Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia: skoro pracownicy medyczni (a więc także osoby wykonujące zawód medyczny) są uprawnieni do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej w celu ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych, a także w przypadku zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, to nie jest konieczne uzyskanie przez nich odrębnego upoważnienia od pacjenta do dostępu do ich danych medycznych w SIM w tym zakresie.

W związku z przekazywaniem do SIM danych zdarzenia medycznego, zarówno podmioty medyczne, jak i pracownicy medyczni w zakresie posiadanych uprawnień oraz wykonywanych zadań mają dostęp do danych przetwarzanych w SIM w celu prowadzenia diagnostyki, oraz zapewnienia ciągłości leczenia danych. W tym zakresie nie jest konieczne uzyskanie zgody pacjenta, tym bardziej za pośrednictwem IKP.

Należy jednak pamiętać, iż dostęp do przedmiotowych danych przez pracowników medycznych jest ograniczony spełnieniem warunków dotyczących celów jej przetwarzania, tj. ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia ciągłości świadczeń. Zatem za każdym razem taki pracownik musi uzasadnić zasadność dostępu do ww. danych.

Platforma P1

Flagowym produktem Centrum e-Zdrowia jest system e-zdrowie (P1). Stanowi on podstawę cyfrowego ekosystemu usług medycznych. Gromadzi on w jednym miejscu dane o przebiegu naszego leczenia, jak np. e-recepty, e-skierowania czy historię wizyt, do których pacjent ma wygodny i łatwy dostęp na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Więcej o P1 tu

CeZ, czyli Centrum e-Zdrowia

Dawniej: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) jest to państwowa jednostka budżetowa powołana przez Ministra Zdrowia. Do jej zadań należy między innymi wsparcie rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym prowadzenie analiz i projektów, które umożliwiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości usług medycznych.

Zasady funkcjonowania dziedzinowych systemów teleinformatycznych

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne określone są w Rozdziale 5 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (USTAWA PDF)

1. System Obsługi List Refundacyjnych – jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego. LINK

2. System Obsługi Importu Docelowego – jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia. LINK

3. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji. Za pośrednictwem systemu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest generowany wniosek, który jest opiniowany. LINK

4. Elektroniczna platforma logowania Ochrony Zdrowia (EPLOZ) – Na Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia składają się systemy i rejestry, które prowadzi Centrum e-Zdrowia oraz Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). Dzięki e-PLOZ możesz zalogować się przy pomocy tego samego loginu i hasła do systemów Centrum e-Zdrowia. Żeby w pełni korzystać z możliwości systemów Centrum e-Zdrowia, zarejestruj się i loguj się przy użyciu wybranego przez siebie loginu i hasła. Na stronę logowania do UEOZ zostaniesz przekierowany zawsze, gdy w którymś z systemów Centrum e-Zdrowia użyjesz przycisku „Zaloguj się”. Z poziomu e-PLOZ możesz także zalogować się do systemów/rejestrów Centrum e-Zdrowie z wykorzystaniem usług identyfikacji tożsamości w Internecie udostępnianych przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej logując się przez login.gov.pl. LINK

5. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia – System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców. W skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia wchodzi moduł zawierający dane dotyczące:

LINK

6. System Informatyczny Rezydentur – jest aplikacją służącą finansowaniu rezydentur w podmiotach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego LINK

7. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest:

LINK

8. System Monitorowania Zagrożeń – System Monitorowania Zagrożeń jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest:

W ramach Systemu Monitorowania Zagrożeń działa resortowy system wczesnego ostrzegania, umożliwiający podmiotom umieszczanie oraz odbiór informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia. LINK

9. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. LINK

10. System Statystyki w Ochronie Zdrowia – System Statystyki w Ochronie Zdrowia jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane statystyczne z zakresu ochrony zdrowia. Dane zawarte w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia są danymi jawnymi, powszechnie dostępnymi w systemie teleinformatycznym, chyba że ich jawność jest wyłączona bądź ograniczona na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. LINK

 

11. System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia – System RUM – NFZ jest systemem teleinformatycznym, którego celem jest przetwarzanie danych o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozliczanie tych świadczeń.
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w Systemie RUM – NFZ w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą, lub dane statystyczne na podstawie danych zawartych w Systemie RUM – NFZ, w tym danych udostępnionych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez podmioty prowadzące rejestry medyczne, w terminie i w formie wskazanej przez tego ministra, pozwalającej na łączenie informacji między poszczególnymi bazami danych.

System RUM – NFZ udostępnia SIM dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz dane dotyczące realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o których mowa w art. 45a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

12. System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej – jest systemem teleinformatycznym, w którym przetwarzane są zbiorcze dane i informacje przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej ma zapewnić co najmniej możliwość:

13. System Monitorowania Kosztów Leczenia – jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej

14. Rejestr Asystentów Medycznych – jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane o pracownikach medycznych i osobach wykonujących zawód medyczny (osobie wykonującej zawód medyczny oraz innej osobie wykonującej czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych) upoważnionych do wykonywania czynności umożliwiający pracownikowi medycznemu udzielenie tego upoważnienia.

Zasady funkcjonowania rejestrów medycznych

1. RA – Rejestr Aptek – Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne Rejestr zawiera dane adresowe aptek i jej właściciela oraz numer zezwolenia [STRONA]

2. Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych – Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1118). Rejestr zawiera dane adresowe hurtowni i jej właściciela oraz numer zezwolenia. [STRONA]

3. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ). [STRONA]

(RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym:

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym3 lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Administratorem danych osobowych użytkowników w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą są organy prowadzące rejestr wskazane w art. 106 ustawy o działalności leczniczej:

4. Rejestr Produktów Leczniczych – zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje o produktach leczniczych, a także druki informacyjne. [STRONA]

5. Lista Surowców Farmaceutycznych – zawiera informacje o wszystkich surowcach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. [STRONA]

6. Centralny Rejestr Farmaceutów – prowadzony jest przez Naczelną Radę Aptekarską i obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich. [STRONA]

7. Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego – gromadzi decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wycofania z obrotu, wstrzymania w obrocie, ponownego dopuszczenia do obrotu, zakazu wprowadzania do obrotu oraz wstrzymaniu reklam wydane w oparciu o Ustawę Prawo farmaceutyczne. Rejestr zawiera dane dotyczące decyzji, produktów leczniczych zawartych na decyzjach oraz podmiotów odpowiedzialnych. [STRONA]

8. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych – zarejestrowanych na terenie RP, prowadzony jest przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art.8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2014 poz. 174). Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych służy do wyszukiwania diagnostów laboratoryjnych na terenie RP. [STRONA]

9. Rejestr Ośrodków i Banków – Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków, zwany w skrócie Rejestrem Ośrodków i Banków, prowadzonym jest przez Ministra Zdrowia, na podstawie ustawy o leczeniu niepłodności.

Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Administratorem danych gromadzonych w Rejestrze Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który dokonuje wpisu do przedmiotowego rejestru, w sposób określony w ustawie o leczeniu niepłodności. [STRONA]

10. Rejestr Systemów Kodowania – zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych [STRONA]

Współdziałanie systemów

Budowa rozwiązań integracyjnych wielu systemów informatycznych jest przedsięwzięciem złożonym. Jedną z kluczowych kwestii jest określenie komunikacji między systemami informatycznymi. Sposoby wymiany danych i udostępniania funkcji systemów informatycznych powinny zostać precyzyjnie zaprojektowane. Musi być również zapewnione odpowiednie środowisko komunikacyjne dla integrowanych systemów informatycznych. Architektura usługowa jest koncepcją tworzenia systemów informatycznych, bazującą na definiowaniu usług, jakie te systemy powinny oferować. Podstawowym elementem w architekturze usługowej jest szyna usług. Jest to oprogramowanie umożliwiające sprawną i zestandaryzowaną komunikację między współpracującymi systemami informatycznymi. Usługi współdziałają między sobą przy wykorzystaniu języka XML. Przez platformę integracyjną rozumiemy szynę usług i podłączone do niej systemy informatyczne. (Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, autor: Tomasz Górski)

Kontraktowanie świadczeń:

1. Profil zaufany [ZAŁÓŻ]

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz:

i służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami).

Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Takim samym narzędziem jest bankowość internetowa ponieważ te podmioty uwierzytelniają dane klientów podczas zakładania im konta.

Jeśli masz profil zaufany nie zapomnij o założeniu sobie i osobom najbliższym (jeśli posiadają profil zaufany lub obsługują bankowość internetową) IKP – internetowego konta pacjenta [STRONA IKP]

2. UEOZ – Na Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia (UEOZ) składają się systemy i rejestry, które prowadzi Centrum e-Zdrowia oraz Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). Dzięki e-PLOZ możesz zalogować się przy pomocy tego samego loginu i hasła do systemów Centrum e-Zdrowia. Żeby w pełni korzystać z możliwości systemów Centrum e-Zdrowia, zarejestruj się i loguj się przy użyciu wybranego przez siebie loginu i hasła. Na stronę logowania do UEOZ zostaniesz przekierowany zawsze, gdy w którymś z systemów Centrum e-Zdrowia użyjesz przycisku „Zaloguj się”. Z poziomu e-PLOZ możesz także zalogować się do systemów/rejestrów Centrum e-Zdrowie z wykorzystaniem usług identyfikacji tożsamości w Internecie udostępnianych przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej logując się przez login.gov.pl. [STRONA] [PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]

3. CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne). [STRONA]

3′. BIZNES.GOV.PL to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Główne trzy filary portalu to:

Za pomocą serwisu osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji, nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji. [STRONA]

4. KRS – Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.  [STRONA]

5. RPWDL – jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym:

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym3 lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Administratorem danych osobowych użytkowników w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą są organy prowadzące rejestr wskazane w art. 106 ustawy o działalności leczniczej:

5′. Zakładanie konta w RPWDL w celu dokonania wpisu praktyki pielęgniarskiej / położniczej instrukcja krok, po kroku

6. SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji (dla województwa kujawsko-pomorskiego) służy do dwukierunkowej komunikacji między Oddziałem Wojewódzkim NFZ i podmiotami zewnętrznymi: świadczeniodawcami, aptekami, podwykonawcami [STRONA]

6′. Portal Świadczeniodawcy – (dla województwa pomorskiego) [STRONA]

7. NFZ-KO – aplikacja NFZ-KO (pełna nazwa Aplikacja Ofertowa) zaprojektowana została dla potrzeb usprawnienia komunikacji i wymiany informacji między dowolnym oferentem a OW NFZ w zakresie obsługi konkursu ofert. NFZ-KO dedykowany jest dla przychodni, pielęgniarek/położnych, lekarzy, zakładów POZ,
pracowni specjalistycznych, zakładów ortopedycznych, okulistycznych, itd.

Program przystosowany został do pracy w środowisku graficznym i może być użytkowany na systemach operacyjnych opartych na Windows.

Program NFZ-KO umożliwia elektroniczną wymianę informacji w zakresie:

8. gabinet.gov.pl [STRONA]