Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Zgodnie z Art. 31 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania
samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:
1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
2) stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
4) powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
5) prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
6) składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania
budżetu przed okręgowym zjazdem;
7) współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego.

Toruńska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych liczy 18 osób. Skład >>>

Natomiast zgodnie z Art. 32 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Prezydium okręgowej rady pielęgniarek i położnych tworzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i dwaj członkowie.
2. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6.
3. W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik.