Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia, w drodze uchwały, zwołała XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na dzień 15 marca 2018 roku. Początek obrad o godzinie 9:00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych – Przewodniczący ORPiP
2. Wybór Prezydium Zjazdu
3. Wybór Komisji Zjazdowych:
a. Mandatowej
b. Uchwał i Wniosków
4. Wybór protokolantów zjazdu i asesorów
5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Przedstawienie sprawozdań za okres między Zjazdami tj. od 16 marca 2017 roku do 15 marca 2018:
a. Przewodniczący ORPiP
b. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
c. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
d. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
e. Dyrektora ZOP Hospicjum „Światło” w Toruniu.
8. Głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdań
9. Przerwa na kawę
10. Dyskusja i podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Regulaminów:
a. Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
b. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu za 2017 rok
12. Przedstawienie i przyjęcie budżetu na 2018 rok
13. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie aneksu do budowy Hospicjum „Światło”
14. Przedstawienie wniosków i uchwał – Komisja uchwał i Wniosków
15. Dyskusja
16. Zakończenie Obrad

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie nieobecności podczas Zjazdu do dnia 13 marca 2018 roku.

 

Wzory wypełnienia dokumentów rozliczenia kosztów podróży:

Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej

Wniosek o wyrażenie zgody no korzystanie z samochodu

Ewidencja przebiegu pojazdu

Przypominamy, że do dokumentów rozliczenia kosztów podróży należy dołączyć kserokopię prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.