Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Z funduszu socjalnego mogą korzystać członkowie OIPiP w Toruniu regularnie i nieprzerwalnie opłacający składki członkowskie minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku oraz członkowie OIPiP w Toruniu zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Komisja Socjalna udziela bezzwrotnej zapomogi losowej w takich przypadkach jak:
– ciężka choroba członka samorządu, współmałżonka lub dziecka, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim
i wymagająca dodatkowych nakładów finansowych,
– indywidualne zdarzenia losowe takie jak:
pożar, wybuch gazu, zalanie domu (mieszkania) wodą, wichura, gradobicie, nieszczęśliwe wypadki, włamanie, kradzież itp.

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej wraz z załącznikami należy składać w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.


Skład Komisji Socjalnej:

Maria Mateusiak – przewodnicząca

Teresa Heimann

Jolanta Dudek

Anna Birecka

Aneta Gołombiewska


Do pobrania:

[.PDF] Regulamin komisji socjalnej 

[.PDF]   Wniosek o bezzwrotną zapomogę losową