19.02.2018

Proponowany porządek obrad:

godz. 15.30

Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Okręgowej Rady – Tomasza Krzysztyniaka
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie z realizacji wniosków, uchwał i stanowisk przyjętych na poprzednich posiedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium OR – Wiktor Karasiewicz – Sekretarz ORPiP
3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) realizacji budżetu na 2017 rok (za 12 miesięcy)
b) projektu budżetu na 2018 rok,
c) zmiany Uchwały w sprawie projektu porządku obrad XXXIV Zjazdu
d) propozycje zmian w Regulaminach Okręgowego Zjazdu i Okręgowej Rady
e) przyjęcia zrzeczenia się mandatu delegata
f) powołania komisji wyborczej
g) ogłoszeniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym
h) sprawy finansowe:

• zakup wyposażenia do biura i sal wykładowych
• zakup wyposażenia do działu szkoleń (pomoce naukowe)
• objęcie patronatem i dofinansowanie:

– III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej, PWSZ Włocławek
– XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej i XVI Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychoonkologii, EXPO-ANDRE
– Akcja promocyjna „Higiena Rąk”, WSzZ Toruń
– XXV – lecie ZOP Hospicjum „Światło”

• dofinansowanie kosztów udziału w konferencjach dla członków ORPiP i organów OIPiP
• wyjazd do Krakowa – Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

i) powołanie Komitetu Organizacyjnego XXV – lecia ZOP Hospicjum „Światło”
j) udział OIPiP w tworzeniu publikacji: „Samorząd pielęgniarek i położnych. Wczoraj, dziś, jutro”

4. Posiedzenie Komisji Socjalnej
5. Informacja o dotychczasowej działalności:

a. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – Tomasz Krzysztyniak
b. ZOP Hospicjum „Światło” – Jacek Kubiczak

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, wpisów i skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
b. przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu w dniu 14 grudnia 2017 roku

7. Dyskusja na tematy:

a. strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
b. kontrole praktyk zawodowych – procedura, wdrożenie
c. kontrole podmiotów organizujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – kontynuacja
d. pełnomocnicy ORPiP – regulamin
e. kadra kierownicza – wnioski pokonkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
f. nowe rozporządzenie: regulacje o ochronie danych osobowych

8. Sprawy bieżące
9. Zakończenie obrad