Opiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia medyczneEDIT 07-01-2021

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.01.2021 do 31.12.2021)

Wniosek – Załącznik do uchwały

Treść uchwały NRPiP nr 1872EDIT 06-04-2020

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.04.2020 do 31.12.2020) >>>EDIT 03-02-2020

Rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

NFZ wydał komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

Komunikat został przekazany dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ.

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

 • PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH o kwotę co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 r.).
 • PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO
 • POCHODNE

Link do komunikatuEDIT 17-09-2019

Uwaga!: Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.10.2019 do 31.03.2020) powinien zawierać wykaz pielęgniarek i położnych zatrudnionych w każdej z form zatrudnienia tj. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej utrzymało w mocy wzrost wynagrodzenia zasadniczego na dotychczasowym poziomie – 1200 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla umów o pracę i 1600 zł dla umów zlecenie i umów cywilnoprawnych do 31 marca 2020 roku.

Cytowane rozporządzenie określa również, że Świadczeniodawcy (poza świadczeniodawcami POZ) podają na SZOI informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t.) w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów według stanu na dzień 1 października 2019 r. (i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.) oraz w 2020 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. (i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r.).

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.10.2019 do 31.03.2020)

 EDIT 12-07-2019
EDIT 10-07-2019
EDIT 02-07-2019

Uwaga!: Wniosek powinien zawierać wykaz pielęgniarek i położnych zatrudnionych tylko (!) na umowę o pracę i dotyczy wzrostu wynagrodzenia o 100 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Czytamy w nim:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629) [przyp.red.: art. 19 ust. 1 Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód: 1. w ramach umowy o pracę; 2) w ramach stosunku służbowego], i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 .”.

26 czerwca 2019 roku na stronie kujawsko-pomorskiego oddziału wojewódzkiego NFZ zamieszczono komunikat z prośbą o przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

Widnieje w nim informacja, że ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 lipca 2019 r. Na jej podstawie przygotowany zastanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. UWAGA!: wnioski proszę składać po otrzymaniu aneksów z NFZ.

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (2019)

 EDIT 30-10-2018

29 września 2018 roku na stronie głównej NFZ zamieszczono Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

 EDIT 02-10-2018

26 września 2018 roku Prezes NFZ wydał Zarządzenie Nr 100/2018/DSOZ  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity – Zarządzenie 122/2017/DSOZ)

28 września 2018 roku Prezes NFZ wydał Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenia te wprowadzają:

 1. Wzrost stawki kapitacyjnej w zakresie:
 • pielęgniarki poz – 40,80 zł (było 37,56 zł)
 • położna poz – 26,64 zł (było 23,28 zł)
 • pielęgniarka szkolna – 87,12 zł (było 76,56 zł)

Na SZOI jest szablon, który wskazuje kwotę na wzrost wynagrodzeń

 1. Zwiększenie współczynnika korygującego stawki kapitacyjnej w zakresie lekarza poz
 • w wieku do 6. roku życia – współczynnik 2,7 (było 2,4)
 • w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,30 (było 1,28)
 • w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,7 (było 2,4)

W uzasadnieniu Zarządzenia Nr 100/2018/DSOZ czytamy: Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany dotyczące:

 • 1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych
 • 2) zmiany współczynnika celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

W uzasadnieniu Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ czytamy: Niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego. Zmiany te wynikają z rozpatrzenia przez NFZ wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców w trakcie spotkania w dniu 27 września 2018 r., dotyczących wzrostu nakładów na POZ w IV kwartale 2018 r. (w związku  z ewentualnym brakiem środków na sfinansowanie przez świadczeniodawców wszystkich kosztów wzrostu wynagrodzeń dla tzw. pielęgniarek praktyki tj. nieprowadzących własnych list świadczeniobiorców).

Wobec powyższego OIPiP w Toruniu stoi na stanowisku, że od 1 września 2018 roku w związku z przekazywaniem dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej:

 • udzielane przez pielęgniarki i położne realizujące świadczenia na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o 1 100 zł
 • udzielane przez pielęgniarki i położne realizujące świadczenia na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej wynagrodzenie wzrasta o kolejne 400 zł (łącznie 1 600 zł)

 

Przykład 1:

Zakład leczniczy zatrudnia:

 • 3. pielęgniarki rodzinne – umowa o pracę
 • 1. położną rodzinną – umowa cywilnoprawna
 • 2. pielęgniarki szkolne – umowa o pracę
 • 1. pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym (tzw. pielęgniarkę praktyki) – umowa o pracę

Z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracodawca wypłaci:

 • pielęgniarki rodzinne – 3 x 1 100 zł = 3 300 zł
 • położna rodzinna – 1 x 1 600 zł = 1 600 zł
 • pielęgniarki szkolne – 2 x 1 100 zł = 2 200 zł
 • pielęgniarka w gabinecie zabiegowym (tzw. pielęgniarka praktyki) – 1 x 1 100 zł = 1 100 zł
 • suma = 8 200 zł

Z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracodawca otrzymuje z NFZ kwotę 11 000 zł

Na koszty pracodawcy pozostaje kwota 2 800 zł (11 000 zł – 8 200 zł).

Jeżeli ta kwota jest niewystarczająca na pokrycie kosztów pracodawcy to resztę należy – zgodnie z uzasadnieniem wspomnianych wyżej Zarządzeń – wyasygnować ze świadczeń lekarza poz (zwiększone wskaźniki).  

 

Przykład 2:

Zakład leczniczy zatrudnia:

 • 3. pielęgniarki rodzinne – umowa o pracę
 • 1. położną rodzinną – umowa cywilnoprawna
 • 2. pielęgniarki szkolne – umowa o pracę
 • 1. pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym (tzw. pielęgniarkę praktyki) – umowa o pracę

Z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracodawca wypłaci:

 • pielęgniarki rodzinne – 3 x 1 100 zł = 3 300 zł
 • położna rodzinna – 1 x 1 600 zł = 1 600 zł
 • pielęgniarki szkolne – 2 x 1 100 zł = 2 200 zł
 • pielęgniarka w gabinecie zabiegowym (tzw. pielęgniarka praktyki) – 1 x 1 100 zł = 1 100 zł
 • suma = 8 200 zł

Z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracodawca otrzymuje z NFZ kwotę 14 000 zł

Na koszty pracodawcy pozostaje kwota 5 800 zł (14 000 zł – 8 200 zł).

Jeżeli koszty pracodawcy wynoszą np. 4 000 zł to wówczas pozostałą kwotę 1 800 zł (5 800 zł – 4 000 zł = 1 800 zł) należy podzielić proporcjonalnie do wielkości etatu i wypłacić pielęgniarkom i położnym w formie dodatku.

Kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w placówkach POZ są różne i zależą od ilości deklaracji w poszczególnych zakresach wiekowych. Stąd nie ma jednakowych kwot, które otrzymują pracodawcy.

Wniosek o wydanie opinii (10-2018)EDIT 16-09-2018

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informujemy, że wzór wniosku o podział  środków wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia jest w trakcie opracowania przez prawnika i zostanie udostępniony w dniu 7 września 2018 roku.

W trakcie opracowywania jest również komentarz dotyczący wyżej wymienionego rozporządzenia z uwzględnieniem różnych zakresów świadczeń, terminów i wszystkich form zatrudnienia, który pomoże Państwu na zwrócenie uwagi jakie przepisy regulują wyżej wymieniony zakres.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wniosek o wydanie opinii (09-2018)

Stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2018 roku

Komunikat Prezesa NFZ dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnychEDIT 07-09-2018

W uzupełnieniu informacji z dnia 5 września 2018 roku dodatkowo wyjaśniam, że w chwili obecnej nie możemy opracować końcowego wniosku, który mógłby być udostępniany świadczeniodawcom przy opiniowaniu dodatkowych środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, które mają zastąpić od 1 września 2018 roku w kwocie nie mniejszej niż 1100 zł na 1 etat. Pomimo wejścia w życie z dniem 1 września 2018 roku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 1681) Prezes NFZ nie dokonał jeszcze nowelizacji odpowiednich zarządzeń umożliwiających świadczeniodawcom zgłaszanie za pośrednictwem serwisów internetowych uzupełnienie informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku z podziałem na formy wykonywania zawodu oraz na zgłaszanie pielęgniarek praktyki POZ.

Staramy się monitorować na bieżąco cały czas sytuacje. Wyżej wymienione wnioski przygotujemy do ewentualnego wykorzystania jak poznamy zasady przyznawania dodatkowych środków.Rozporządzenie MZ z dnia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146)

§2 ust. 4 Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z:
1) kopią uzgodnionego, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu;
2) kopią pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1.

Zgodnie z Uchwałą Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku, pracodawcy wnioskujący o wydanie opinii składają ją na wniosku stanowiącym załącznik do tej Uchwały.

Uchwała Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku

Interpretacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2016 roku dotycząca Rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 t.j. z dnia 2016.07.29)

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie opinii – wzór POZ

Opinia Porozumienia Zielonogórskie

Opinia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zaopiniowane wnioski do NFZ należy składać razem z aneksem do umowy.


Od 27 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się 3 projekty Rozporządzeń Ministra Zdrowia, które są powiązane z długo oczekiwanymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. więcej >>>