Konsultanci wojewódzcy

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.
Zadania konsultantów wojewódzkich

Konsultanci wojewódzcy:

  • wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);
  • wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
  • na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
    na podstawie kontroli wydają opinię:

    • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,
    • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa w województwie kujawsko-pomorskim >>>

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultacjach w ochronie zdrowia – stan na dzień 2018-03-01