Prawo Wykonywania Zawodu

Aby móc podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki należy uzyskać prawo wykonywania zawodu (PWZ) pielęgniarki lub położnej, które jest stwierdzane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz wpis do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce należy spełnić warunki wskazane w art. 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:

  • posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,
  • posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych,
  • której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki,
  • która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki należy złożyć wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do rejestru w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych na terenie której pielęgniarka zamierza wykonywać zawód. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Arkusz aktualizacyjny
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich oraz suplementu (jeżeli dotyczy) oraz okazać w OIPIP oryginał dyplomu do wglądu,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm,
  • dokument tożsamości do wglądu.

Po podjęciu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki pielęgniarka zostanie wpisana do okręgowego rejestru pielęgniarek i zostanie jej wydany dokument prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Należy wskazać, iż pielęgniarka staje się członkiem samorządu pielęgniarek i położnych z dniem wpisania do okręgowego rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu. Powyższe wynika z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.). Pielęgniarka od tej chwili przynależy do tej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu pielęgniarki.

Druki do pobrania:

Arkusz aktualizacyjny:

Część A – dane osobowe

Część B – wykształcenie

Część C – staż podyplomowy

Część D – informacja o poprzednich numerach PWZ

Część E – dane o zatrudnieniu indywidualne praktyki

Część F – dane o zatrudnieniu

Część G – ukończone szkolenia podyplomowe

Część H – oświadczenia

Aby zaktualizować w Rejestrze Izby dane należy wypełnić wybrane części arkusza aktualizacyjnego, których dotyczą zmiany oraz zawszę część A +H

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu obcokrajowcom

Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu

Wpis do rejestru Izby

Wykreślenie z rejestru Izby

Wydanie duplikatu PWZ

 

Czytelnia IBUK Libra >>>

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)