Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wykonujące zawód są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
 • datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;
 • miejsce wykonywania zawodu.

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • nazwisko rodowe;
 • imiona rodziców;
 • płeć;
 • miejsce i datę urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres miejsca zamieszkania;
 • tytuł zawodowy;
 • numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;
 • informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
 • informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
 • nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;
 • datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 • datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego – jeżeli dotyczy;
 • datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia
 • specjalizacyjnego – numer dyplomu oraz datę jego wystawienia;
 • stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
 • tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
 • nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 • informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;
 • informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
 • informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
 • informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
 • stosunek do służby wojskowej – w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.


Druki do pobrania:

Arkusz aktualizacyjny:

Aby w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych zaktualizować dane należy wypełnić wybrane części arkusza aktualizacyjnego, których dotyczą zmiany oraz zawsze część A +H

Wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych:

Wykreślenie z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych:

Dodatki:


Aktualizacji danych należy dokonać dostarczając arkusz zgłoszeniowy-aktualizacyjny oraz dokumenty poświadczające zmianę tj. :

 • w przypadku zmiany nazwiska: kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa, prawomocny wyrok sądu lub dowód osobisty z aktualnym nazwiskiem (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,
 • w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopię dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,
 • w przypadku aktualizacji wykształcenia: kserokopię dyplomu wraz z kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (oryginały dokumentów do wglądu),
 • w przypadku aktualizacji ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających: kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (oryginały dokumentów do wglądu).

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów aktualizacja nie zostanie dokonana.