Prośba wojewody kujawsko-pomorskiego

Ponawiam prośbę skierowaną do pielęgniarek i położnych o zgłaszanie gotowości do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Działania podejmowane przy zwalczaniu epidemii przez pielęgniarki i położne będą finansowane ze środków budżetu państwa. Zgodnie z komunikatem (treść komunikatu) Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 roku pielęgniarki i położne, które zajmą się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia, jak również personel SOR,  izb przyjęć i zespołów ratownictwa medycznego – otrzymają dodatek 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie informacji (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) do dnia 5 listopada 2020 roku na adres mailowy sekretarz@oipip.torun.pl

Kwestie związane ze skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii reguluje art 47 ustawy z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 pozycja 1845)

  1. decyzję o skierowaniu do pracy podejmuje wojewoda
  2. stosunek pracy z osobą skierowaną do pracy nawiązuje podmiot leczniczy wskazany w decyzji wojewody
  3. decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji
  4. osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
  5. osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
  6. osobie skierowanej do pracy przysługuje zwrot kosztów przejazdu zakwaterowania i wyżywienia na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracowników państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Written by