Przekazanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

Kujawsko-Pomorski  Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dotyczy również świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 lipca 2020 r. zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 27 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 28 marca 2020 r. poz. 547) informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 j.t.) w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. i przekazać do Kujawsko-Pomorskiego  OW NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego – SZOI.

PRZYPOMINAMY!
Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 lipca 2020 r. Na jej podstawie przygotowany zostanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przekazania.

Written by