Od 1 lipca 2020 roku wzrasta kwota gwarantowanych najniższych wynagrodzeń

Od 1 lipca 2020 roku wzrasta kwota gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych do 4918,17 zł.

Nie oznacza to jednak radykalnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych do dnia 31 grudnia 2021 roku podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym jego ustalenie.


Współczynniki pracy:
[…] 7. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,05
8. Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa – 0,73
9. Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,64
[…]


Sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego ustala się w drodze porozumienia, które zawiera się corocznie do 31 maja. Jeśli takowe nie zostanie zawarte podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego ustala się w drodze zarządzenia.

Ustalony sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny średni wzrost tego wynagrodzenia, przy czym na dzień 1 lipca 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Jak to wyliczyć?

Przykład dla pielęgniarki/położnej ze specjalizacją.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku wyniosła 4918,17 zł

Współczynnik pracy dla pielęgniarki/położnej ze specjalizacją wynosi 0,73

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wynosi zatem 3590,26 zł (4918,17 x 0,73)

Jeżeli wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki/położnej wynosi mniej niż 3590,26 zł (np. 3290,26 zł) to przysługuje jej wzrost wynagrodzenia co najmniej o 20% tej różnicy. Czyli … 3590,26 zł – 3290,26 zł = 300 zł
300 zł x 20% = 60 zł

Od 1 lipca 2020 wynagrodzenie zasadniczej tej przykładowej pielęgniarki/położnej powinno wzrosnąć o 60 zł.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 31 grudnia 2021 r.

Written by