Nakaz pracy w jednym szpitalu stał się faktem

Zgodnie z nowymi regulacjami, kierownik szpitala udzielającego wyłącznie świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, ma obowiązek opracowania wykazu stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie.

W przypadku szpitali jednoimiennych w wykazie stanowisk umieścić należy wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem. Natomiast w przypadku szpitali z oddziałami zakaźnymi w wykazie należy umieścić wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w wyodrębnionej komórce organizacyjnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem.

Następnie kierownik informuje na piśmie osoby umieszczone w wykazie, że nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ograniczenie to nie dotyczy jednak udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami, zwłaszcza udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przekazywanej informacji kierownik powinien wskazać dzień początkowy i końcowy objęcia ograniczeniem, jeśli jednak nie ma możliwości określenia dnia końcowego objęcia ograniczeniem. Ograniczenie obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w danym podmiocie leczniczym.

Dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może jednak przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk. Informacja powinna zawierać pouczenie o ograniczeniach wynikających z umieszczenia danej osoby w wykazie.

Przekazanie informacji o objęciu ograniczeniem osoba objęta wykazem potwierdza pisemnie wraz ze wskazaniem daty doręczenia. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu dokonuje się adnotacji o przekazaniu informacji o objęciu ograniczeniem przez kierownika podmiotu leczniczego lub osobę przez niego upoważnioną wraz z podaniem informacji o przyczynie niemożności uzyskania podpisu oraz wskazaniem daty doręczenia.

Kierownik podmiotu leczniczego ma ponadto obowiązek przekazywania raz w miesiącu, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych, do właściwego miejscowo wojewody oraz dyrektora OW NFZ, wykaz stanowisk, wraz z listą zatrudnionych na nich osób.

Wykaz obejmuje imię i nazwisko każdej osoby objętej ograniczeniem, jej numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu.

Obowiązek przekazania wskazanych dokumentów przez kierownika po raz pierwszy musi nastąpić w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Dorota Kaczmarczyk-Szczurek, radca prawny

źródło: serwiszoz.pl

Written by