VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Zwolnienie ze składek ZUS

Jeżeli jesteś pielęgniarką / położną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (założoną przed 1 lutego 2020 r.) możesz starać się o zwolnienie z opłacania składek:

 • na ubezpieczenie społeczne,
 • na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz pracy,
 • Fundusz solidarnościowy,
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
 • Fundusz emerytur pomostowych.

za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.

WAŻNE! W okresie zwolnienia ze składek zachowane będzie prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych.
WAŻNE! Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który złożysz wniosek o zwolnienie ze składek, nie może przekroczyć 15 681 zł (300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.)
WAŻNE! Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. musisz złożyć wniosek do końca czerwca 2020 r. Składając wniosek szczególną uwagę należy zwrócić, aby zawierał on pełne dane identyfikacyjne wnioskującego takie jak imię, nazwisko, identyfikator numeryczny – PESEL / NIP, adres. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS następuje dopiero wtedy kiedy złoży się wniosek w ZUS.

Wniosek RDZ składa się z trzech stron. Oprócz podania podstawowych danych firmy (nazwa, adres, NIP, itp.) przedsiębiorca musi udzielić informacji o tym czy jest osobą samozatrudnioną (opłaca składki wyłącznie za siebie).

Wniosek w formacie DOC           Wiosek w formacie PDF


Instrukcja:

Wniosek jak bardzo łatwy do wypełnienia, więc bez problemu sobie Państwo z nim poradzicie.
We wniosku wpisujemy dane osobowe.
Część II wniosku wypełniają w pozycji 1. osoby zatrudniające pracowników, a pozycję 2. osoby samozatrudnione (w tym przypadku należy podać Państwa przychód za miesiąc marzec 2020 roku).

Następnie przechodzimy do punktu 4.1. i wpisujemy kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza – znaleźć go można we własnym wpisie do CEIDG, wyszukiwarka znajduje się pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Dla pielęgniarek i położnych najczęściej będzie to [86.90.C]

W punkcie 4.2 wpisujemy kolejno: [nie dotyczy], [nie dotyczy], [nie] (jeśli jest to zgodne ze stanem faktycznym).
W punkcie 4.3 zaznaczamy [nie], jeśli do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej innej pomocy związanej z koronawirusem

Załącznik do wniosku wypełniamy tylko wtedy, kiedy wniosek wysyłany jest przez PUE. W przypadku wysyłki wniosku listem poleconym do ZUS, bądź dostarczeniem wniosku do skrzynki podawczej ZUS – załącznika do wniosku nie wypełniamy.


Wraz z wnioskiem RDZ należy również przesłać Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ zawierający informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzieleniem pomocy publicznej. Co ciekawe, załącznik do wniosku udostępniony został w formacie arkusza EXCEL, ale nie można go załączyć do wniosku RDZ w formie elektronicznej. Wypełniony wniosek należy wydrukować i zeskanować. I dopiero taki skan należy załączyć do elektronicznego wniosku RDZ.

Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ

Wniosek można dostarczyć do ZUS na trzy różne sposoby:

 1. osobiście w placówce ZUS – do specjalnej skrzynki na dokumenty
 2. za pośrednictwem tradycyjnej poczty
 3. drogą elektroniczną – przez portal PUE ZUS

Przykład: Pani Katarzyna prowadzi Indywidualną Praktykę Pielęgniarską i rozlicza się z tej praktyki w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność prowadzi od 1999 roku i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia od najniższej
podstawy. W marcu 2020 r. osiągnęła przychód w wysokości 20 000 zł, a w kwietniu 2020 r. jej przychody wyniosły 10 000 zł. Nie była w trudnej sytuacji 31 XII 2019 r.
Złożyła 20 czerwca 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., ponieważ:

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.
 • jej przychody w kwietniu (pierwszy miesiąc, za jaki wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek) były niższe niż 15 681 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, pani Katarzyna nie musi składać dokumentów rozliczeniowych. Jest zwolniona z tego obowiązku – ZUS sporządza za nią dokumenty.

Jeżeli wysokość składki należnej do ZUS od miesiąca stycznia 2020 r. była niezmienna to nie składamy dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
Dodatkowe informacje znajdziecie TUTAJ

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter