[2020-04-01] Szkolenia z elektronicznej dokumentacji medycznej

Jest to projekt pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:

 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – Szpitali,
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zasady rekrutacji (wyciąg z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu)

1. Działania rekrutacyjne prowadzone będą zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” znaleźć można pod linkiem.

2. Rekrutacja Uczestników Szkoleń będzie przeprowadzona wśród Pracowników Szpitali oraz Pracowników POZ. W Szkoleniach Uczestniczyć mogą jedynie Pracownicy Szpitali lub POZ, które w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §5 ust. 1 oraz w chwili udziału w Szkoleniu przez Uczestnika Szkolenia mają zawartą umowę z NFZ odpowiednio w zakresie – leczenia szpitalnego (Szpitale) i podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

3. Organizator szacuje, że zrekrutowanych zostanie do 21 120 osób, 3300 podmiotów leczniczych (660 Szpitali oraz 2 640 POZ-ów) na terenie całego kraju.

4. W przypadku Szkoleń dotyczących Pracowników Szpitali przewidziano, że w jednym Szkoleniu Uczestniczyć będzie średnio 20 osób(liczba pracowników z jednego podmiotu), natomiast w przypadku Szkoleń dotyczących Pracowników POZ-ów przewidziano, że w jednym Szkoleniu uczestniczyć będą średnio 24 osoby (w jednym szkoleniu będzie uczestniczyło 8 POZ, po 3 pracowników z każdego podmiotu).

5. Podmiot (Szpital/POZ) może uczestniczyć w szkoleniu tylko raz w ciągu trwania całego projektu.

6. Podmiot POZ jest zobowiązany do zgłoszenia wszystkich pracowników w jednym terminie szkolenia. Nie ma możliwości podzielenia pracowników na kilka terminów szkoleń.

7. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

8. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest:

 • a) wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego przez Przedstawiciela danego podmiotu (Szpital/ POZ);
 • b) akceptację wymaganych oświadczeń, w tym:
  • Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z NFZ w zakresie odpowiednio –leczenia szpitalnego (Szpitale) lub podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • Oświadczenie o prawdziwości wprowadzonych danych;
  • Oświadczenia Przedstawiciela o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego oraz potwierdzenie uzyskania zgody Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych celem rekrutacji;
  • Oświadczenie potwierdzające, że osoby zgłoszone do uczestnictwa w szkoleniu są pracownikami zatrudnionymi w instytucji którą zgłasza Przedstawiciel Szpitala/POZ;
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Szkoleniu;
 • c)załączenie pliku listy Uczestników w formacie EXCEL, zawierającej następujące dane: Imię, Nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu (adresy e-mail i nr telefonu uczestników muszą być unikalne);
 • d)załączenie dokumentów potwierdzających umocowanie Przedstawiciela dodziałania w imieniu Szpitala/POZ, np. pełnomocnictwo, KRS

Dokumenty:

?   Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o zastosowaniu wiedzy w praktyce (PDF, 190 KB)

?   Program szkolenia – POZ (PDF, 0.9 MB)

?   Program szkolenia – Szpital (PDF, 0.9 MB)

?   Harmonogram szkoleń – 2020 (PDF, 269 KB)

Written by