Maraton wyborczy do Organów Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Od poniedziałku 7 października rozpoczynamy Wybory Samorządowe do Organów Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Do końca października we wszystkich okręgach wyborczych odbędą się zebrania wyborcze, na których będziemy wybierać delegatów na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, który będzie zwołany do dnia 30 marca 2020 roku.

Sprawdź na naszej stronie czy jesteś na liście wyborczej i gdzie jest Twój rejon wyborczy oraz datę i godzinę zebrania wyborczego (wymagany numer prawa wykonywania zawodu) TUTAJ

Rejestr wyborców jest udostępniony także do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254/258. Ponadto taką informację można uzyskać pod numerem telefonu 56 62 100 22 wew. 1 lub 5

Do wszystkich (lub prawie wszystkich) placówek medycznych i miejsc gdzie pracują  pielęgniarki i położne naszego Okręgu wysłaliśmy Vademecum wyborcze.

Zawiera ono:

 • Uchwałę nr 354VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji.
 • Uchwałę nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków.
 • Regulamin wyborów do organów Izb oraz tryb odwoływania ich członków
 • Uchwałę nr 384/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminu jej działania.
 • Uchwałę nr 362/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia rejonów wyborczych i określenia liczby delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1. wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub
 2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1. zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub
 2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub
 3. skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub
 4. ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8 – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Ważne!

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Wszystkie ważne informacje znajdziecie w zakładce WYBORY.

Written by