Do świadczeń gwarantowanych trafiły porada pielęgniarska i porada położnej

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniło rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i wprowadziło dwa nowe świadczenia gwarantowane a mianowicie:

 • poradę pielęgniarską
 • poradę położnej

Treść rozporządzenia


Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad pielęgniarskich i porad położnej oraz warunki ich realizacji

Porada pielęgniarska – chirurgia ogólna

Zakres świadczenia:

 1. dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub
 2. ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
 3. wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
 4. ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 5. wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe.

Personel: Pielęgniarka:

 1. magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub
 2. magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych:

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja udzielania świadczenia:

 1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.
 2. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran;
 • opatrzenie ran;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobów leczenia ran;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości ordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. kozetka;
 2. stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;
 3. szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
 4. telefon;
 5. zestaw do wykonywania iniekcji;
 6. zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;
 7. pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 8. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
 9. zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94 oraz z 2018 r. poz. 909);
 10. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;
 11. stetoskop;
 12. testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;
 13. glukometr;
 14. termometry;
 15. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

Porada pielęgniarska diabetologia

Zakres świadczenia:

 1. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia lub
 2. dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, lub
 3. ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 4. wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 5. ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
 6. wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Personel: Pielęgniarka:

 1. magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub
 2. magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych:

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja udzielania świadczenia:

 1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.
 2. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu w celu oceny stopnia przygotowania pacjenta do samokontroli i samoopieki;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;
 • opracowanie planu edukacji diabetologicznej;
 • przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;
 • naukę technik samodzielnej obserwacji;
 • ocenę postępów i ustalenie planu reedukacji (przy kolejnych wizytach);
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z edukacją diabetologiczną;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran;
 • opatrzenie ran;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobów leczenia ran;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. kozetka;
 2. stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;
 3. szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
 4. telefon;
 5. zestaw do wykonywania iniekcji;
 6. zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;
 7. pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 8. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
 9. zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie;
 10. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;
 11. stetoskop;
 12. testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;
 13. glukometr;
 14. termometry;
 15. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

Porada pielęgniarska kardiologia

Zakres świadczenia:

 1. wykonanie standardowego spoczynkowego badania elektrokardiograficznego;
 2. ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 3. wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 4. ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
 5. wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
 6. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Personel: Pielęgniarka:

 1. magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub
 2. magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych:

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja udzielania świadczenia:

 1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.
 2. Wykonanie standardowego spoczynkowego badania elektrokardiograficznego obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie i ocenę badania pod kątem występowania stanów zagrożenia życia i zdrowia;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu w celu oceny stopnia przygotowania pacjenta do samokontroli i samoopieki;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;
 • opracowanie planu edukacji kardiologicznej;
 • przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;
 • naukę technik samodzielnej obserwacji;
 • ocenę postępów i ustalenie planu reedukacji (przy kolejnych wizytach);
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z edukacją kardiologiczną;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. kozetka;
 2. stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;
 3. szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
 4. telefon;
 5. zestaw do wykonywania iniekcji;
 6. aparat do EKG;
 7. pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 8. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
 9. zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie;
 10. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;
 11. stetoskop;
 12. testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;
 13. glukometr;
 14. termometry;
 15. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

Porada położnej położnictwo i ginekologia

Zakres świadczenia:

 1. ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 2. wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
 3. ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
 4. wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
 5. ocena akcji serca płodu, ocena zmian ciążowych, rozwoju ciąży, identyfikacji czynników ryzyka ciążowego, poradnictwo specjalistyczne (choroby współistniejące z ciążą, w szczególności cukrzyca, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą), lub
 6. dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Personel: Położna:

 1. magister położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub
 2. magister położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Dostępność badań lub procedur medycznych:

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja udzielania świadczenia:

 1. Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z położną, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez położną na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.
 2. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem, leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty, lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę lub
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Ocena akcji serca płodu, ocena zmian ciążowych, rozwoju ciąży, identyfikacji czynników ryzyka ciążowego, poradnictwo specjalistyczne (choroby współistniejące z ciążą, w szczególności cukrzyca, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą), obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę;
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;
 • opracowanie planu opieki ginekologiczno-położniczej;
 • przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.
 1. Dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu;
 • wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę,
 • wykonanie badania fizykalnego;
 • przekazanie informacji o możliwości doboru sposobów leczenia ran;
 • opatrzenie ran;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobów leczenia ran;
 • wydanie informacji o wystawionych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. kozetka;
 2. stolik zabiegowy lub stanowisko pracy położnej – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań położnej;
 3. szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
 4. telefon;
 5. zestaw do wykonywania iniekcji;
 6. zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;
 7. pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 8. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
 9. zestaw przeciwwstrząsowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie;
 10. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;
 11. stetoskop, detektor tętna płodu;
 12. testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;
 13. glukometr;
 14. termometry;
 15. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;
 16. fotel ginekologiczny.

 

Written by