Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 r.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej utrzymało w mocy wzrost wynagrodzenia zasadniczego na dotychczasowym poziomie – 1200 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla umów o pracę i 1600 zł dla umów zlecenie i umów cywilnoprawnych do 31 marca 2020 roku.

Cytowane rozporządzenie określa również, że Świadczeniodawcy (poza świadczeniodawcami POZ) podają na SZOI informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t.) w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów według stanu na dzień 1 października 2019 r. (i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.) oraz w 2020 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. (i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r.).

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.10.2019 do 31.03.2020) powinien zawierać wykaz pielęgniarek i położnych zatrudnionych w każdej z form zatrudnienia tj. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna.

Written by