Deklaracja pielęgniarki/położnej poz

Wpłynęło do nas zapytanie jak długo należy przechowywać deklarację wyboru pielęgniarki/położnej POZ?

Deklaracja wyboru pielęgniarki/położnej POZ powinna być przechowywana 20 lat. Wynika to z dyspozycji art. 20 ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, który stanowi, iż świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych zawartych w deklaracji wyboru zgodnie z przepisami ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

Written by