Ratownik za pielęgniarkę?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe normy zatrudniania pielęgniarek i położnych. Wprowadzają one wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały o profilu zachowawczym) i 0,7 na łóżko (oddziały o profilu zabiegowym). Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko (odpowiadając posłowi Zbigniewowi Ajchlerowi) wyjaśniła kwestię wliczania do wyżej wspomnianych norm ratowników medycznych.

Jak wyjaśnia minister rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nie daje możliwości wliczania do norm pielęgniarskich ratowników medycznych pracujących w oddziałach.

Co prawda z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2018, poz. 2376), zgodnie z którym świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwiej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić: opiekuna medycznego, ratownika medycznego, sekretarkę medyczną. Liczba i kwalifikacje wyżej wymienionego personelu są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem: profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych, liczby i bieżącego wykorzystania łóżek oraz wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

Pełna treść odpowiedzi MZ na interpelacje

źródło: www.medexpress.pl

Written by