Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Mając na uwadze znaczenie ustrojowe samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego oraz konieczność stałej i systematycznej współpracy samorządów tych zawodów,  dnia 19 lutego 2019 roku odbyły się rozmowy, które doprowadziły do stworzenia formalnego porozumienia samorządów zaufania publicznego w naszym regionie – Forum Samorządów Zawodów Zaufania.

Forum będzie skupiać samorządy zawodów zaufania publicznego, a jego celem jest m.in.:

  1. Ochrona samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego.
  2. Inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum.
  3. Monitorowanie procesu legislacyjnego i wyrażanie – w miarę możliwości wspólnych – opinii o projektach aktów prawnych.
  4. Wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych.
  5. Tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań członków samorządów.
  6. Wzajemne wspieranie samorządów poszczególnych zawodów zaufania publicznego.
  7. Integracja środowisk zawodowych.
  8. Wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.

Organizacje zrzeszające samorządy zawodów zaufania publicznego funkcjonują obecnie w ośmiu województwach.

Written by