Uwaga Pracodawcy …

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wejściem w dniu 01-09-2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681) zgodnie z § 2 ust. świadczeniodawcy mają obowiązek:

? Ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu wg stanu na dzień 2018-08-01. Informacja poszerzona jest o formę wykonywania zawodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3;

? Dotyczy to wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położnej – również tych, którzy wcześniej przekazali przedmiotową informację wg stanu na dzień 2018-08-01;

? Dotyczy również po raz pierwszy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka;

? Świadczeniodawca przekazuje informację wg stanu 2018-08-01 do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu SZOI, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. do dnia 15 września 2018 r.

Written by