Wojska Obrony Terytorialnej

Informacje na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych w Wojskach Obrony Terytorialnej

Pierwszego stycznia 2017 roku utworzono w Polsce wojska obrony terytorialnej, które są piątym Rodzajem Sił Zbrojnych. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Formacja ma charakter lekkiej piechoty, a niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związaną z medycyną. Mając na uwadze powyższe, pielęgniarki, pielęgniarze i położne są naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba ta obejmuje szkolenie przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym i jest pełniona w miejscu zamieszkania.

Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT są następujące:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełnoletność (wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów);
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • niekaralność;
 • brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji do służby wojskowej.

Pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne, którzy wystąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo poprzez:

 1. uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych takich jak:
 • – kurs „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”,
 • – kurs doskonalący zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej,
 • – kurs USG FAST w urazach,
 • – kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i od zwierzęcym,
 • – kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrożenia życia.
 1. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu i obejmuje między innymi:
 • szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: anestezjologiczne i intensywnej opieki, operacyjne chirurgiczne, ratunkowe, epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących – dla osób pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: anestezjologiczne i intensywnej opieki, operacyjne, chirurgiczne, ratunkowe, epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących – dla osób posiadających co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie
 • kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonywanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywanie recept, terapia bólu ostrego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad i badanie fizykalne.
 • kursy dokształcające: aspekty leczenia ran, bezpieczna linia naczyniowa, warunki sanitarne i utrzymanie higieny.
 1. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów:

studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo – możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia studia licencjackie i lub magisterskie w czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej

 1. świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż od stopnia szeregowego; dodatkowo żołnierzowi przysługuje dodatek za „gotowość bojową” w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie minimum 500 zł za 2 dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

 

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowej – medycznej, pielęgniarki, pielęgniarze oraz położne WOT mogą być kierowani na kursy oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, szkolenie do potrzeb sił zbrojnych i jednostki wojskowej.

Ponadto, żołnierz obrony terytorialnej pełniący terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat, może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa powołania do tych Służb przed innymi osobami.

Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień na ogólnie obowiązujących zasadach.

Wojska Obrony Terytorialnej

Written by