Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej

Szanowne Koleżanki,
oddajemy w Wasze ręce metodykę i standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami.
Publikacja powstała w okresie przygotowywania kolejnych zmian w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. W tym roku (2017) weszła w życie reforma oświaty wygaszająca gimnazja, a Ministrostwo Zdrowia przygotowało założenia do ustawy o profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Wierzymy, że uregulowanie organizacji tej części opieki zdrowotnej w randze oddzielnej ustawy umocni i ustabilizuje system opieki nad uczniami.
W myśl założeń do ustawy, zwiększą się uprawnienia pielęgniarki szkolnej w zakresie doradztwa i wspierania ucznia i jego rodziny w kształtowaniu własnego zdrowia i w poruszaniu się po całym systemie opieki zdrowotnej. Pielęgniarki szkolne są postrzegane przez uczniów jako osoby godne zaufania i „bezpieczne” toteż oczekuje się, że będą one w większym stopniu realizować zadania związane z poradnictwem zdrowotnym i staną się dla uczniów tzw. ważnym dorosłym.
Dlatego w niniejszym podręczniku koncentrujemy się na psychologicznych aspektach pracy pielęgniarki i regułach ułatwiających komunikowanie się z uczniem i jego rodziną, która często jest dotknięta różnymi problemami i dysfunkcjami.
W opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz propozycje organizacji roku szkolnego – oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Planujemy w przyszłości opracowanie poradnika dla pielęgniarek pracujących w szkołach przygotowujących do zawodu (szkoły zawodowe, technika, licea zawodowe).
Biorąc pod uwagę rangę problemu, do przygotowania poradnika zaproszeni zostali jako autorzy rozdziałów, eksperci z różnych dziedzin nauk: medycznych, psychologii, społecznych.
Mamy nadzieję, że metodyka w tym kształcie okaże się przydatna i pomocna w codziennej pracy pielęgniarek szkolnych z ich podopiecznymi.
AUTORZY

Written by