Posiedzenie Prezydium NRPiP

W dniu 23 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium NRPiP. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawie wpisu i wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego, delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego.
Obszernym punktem posiedzenia było omówienie zadań oraz dyskusja wynikająca z dokumentu „Strategia dla polskiego pielęgniarstwa”.

Na zakończenie Prezydium omówiło sprawy finansowe oraz podjęło stosowne uchwały.
W punkcie dotyczącym spraw z ostatniej chwili rozmawiano nt. informacji dotyczącej PIT-ów 8c dla pielęgniarek i położnych wystawianych z tytułu dofinansowania szkoleń.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczył Tomasz Krzysztyniak Przewodniczący OIPiP w Toruniu.

Written by