Zestaw przeciwwstrząsowy po nowemu?

Ze względu na narastający problem występowania silnej reakcji alergicznej w postaci wstrząsu anafilaktycznego projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponuje dodanie do zestawu przeciwwstrząsowego ratującego życie, używanego przez pielęgniarki, adrenaliny w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Jednocześnie usunięty ma być z zestawu przeciwwstrząsowego płyn 117956 infuzyjny Hydroxyetyhylamylum – roztwór 6 proc. o masie cząsteczkowej130/0,4 lub 200/0,5 (HES), ponieważ lek ten ma obecnie praktyczne zastosowanie w lecznictwie zamkniętym, a nie w podstawowej opiece zdrowotnej.

Postulat ujednolicenia zestawów przeciwwstrząsowych złożyła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, która postulowała usunięcie z nich leku Hydroxyetyhylamylum. Postulat ten poparli konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, którzy jednocześnie wskazali na potrzebę doposażenia zestawu w adrenalinę. Podobną opinię wyraziła konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Zmiany zawarte zostały w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Uwagi do rozporządzenia mogą być składane w terminie 21 dni. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Magdalena Okoniewska legislacja.gov.pl

Written by